Allmäna villkor

Gäller från och med 1 januari 2021

1. Allmänt

1.1. Dessa Allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, tjänstebeskrivningar och policyer som dessa Allmänna villkor hänvisar till gäller för avtal (”Avtalet”) som träffats då
Hantverkarkoll Sverige AB, 559202-2734, (”Hantverkarkoll”) tillhandahåller en eller flera tjänster (”Tjänsten”), vilka omfattar engångsköp från webbplatsen www.hantverkarkoll.se (”Webbplatsen”) till en slutanvändare (”Kunden”).

1.2. Dessa Allmänna villkor reglerar Hantverkarkoll:s leverans av och Kundens användning av Tjänsten samt i förekommande fall den data som tillhandahålls Kunden i Tjänsten (”Informationen”). Tjänstens närmare innehåll, kostnad, användning, anges i vid var tid gällande beskrivningar av Tjänsterna på Webbplatsen. I tillägg till de Allmänna villkoren gäller, i förekommande fall och för specifika Tjänster, särskilda villkor som Hantverkarkoll tillhandahåller Kunden (”Särskilda villkor”). Vid motstridighet mellan de Allmänna försäljningsvillkor och Särskilda villkor äger Särskilda villkor företräde.

1.3 Hantverkarkoll  tillämpar såväl Konsumentköpslagen som Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att genomföra en beställning måste kund vara 18 år och myndig, man kan inte göra köp som minderårig med målsmans tillstånd utan då behöver målsman göra köpet.Med kund avses en fysisk person.

2. Mina sidor

2.1. För att använda Tjänsterna måste Kunden ha tillgång till och använda Mina Sidor. När Kunden köpt en Tjänst hämtas Tjänsten från Mina Sidor eller Webbplatsen. Detta gäller inte då Tjänsten levereras postalt.

2.2. Vid engångsköp som är kreditupplysningstjänst finns Tjänsten tillgänglig i fjorton (14) dagar efter att första nedladdning skett. Vid övriga engångsköp är Tjänsten tillgänglig i trettio (30) dagar efter första nedladdning. Därefter kommer Tjänsten försvinna från Mina Sidor och kan inte laddas ner ytterligare

2.3 Hantverkarkoll erbjuder tjänster för engångsköp och har därmed inget abonnemang eller prenumeration.

3. Upplåtelse och rättigheter

3.1. Genom Avtalet beviljas Kunden en icke exklusiv och ej överlåtbar rätt att, för eget bruk, använda Tjänsten och Informationen i enlighet med Avtalet. Samtliga rättigheter till Tjänsten och Informationen, programvara och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Hantverkarkoll eller sådan tredje man med vilken Hantverkarkoll träffat avtal. Kunden erhåller inte någon rätt till Tjänsten, Informationen, programvara eller dess innehåll utöver vad som uttryckligen följer av Avtalet.

4. Avgifter och betalning

4.1 Vid engångsköp gäller de priser, betalningsvillkor och betalningssätt som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt. Vid betalning med Klarna tillämpas Klarnas villkor, vilka tillhandahålls vid betalningstillfället.

4.2 I samarbete med Klarna AB (publ) erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning. Allt är lika säkert.
Hantverkarkoll använder Klarna Checkout för privatkunder.

Fakturabetalning
När ni beställer varor och väljer att betala via Klarna faktura så sker alla köp tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter och
betalar först efter att du fått hem dina varor. Med fakturabetalning skickas en 14 dagars faktura i ett mail till dig i samband med att vi skickar din
order. Fakturan skickas aldrig innan hela eran order har levererats. Fakturan skickas via Klarna till den e-postadress som angivits vid beställning.
Din faktura kommer inom 24 timmar från de att vi har skickat iväg din order. Om du inte har mottagit fakturan kan du alltid kontakta Klarna på 08-120 120 10. Du kan även hitta din faktura hos Mitt Klarna. Till våra företagskunder erbjuder vi 14 dagars fakturor via Klarna AB (publ). Fakturor till företag skickas ut per post till företagets bokföringsadress.

Kortbetalningar
Kortbetalningar för privatpersoner sker genom Klarna Checkout med VISA eller MasterCard. All överföring av information sker i krypterad form. Vid
kortbetalning uppges kortnummer, kortets giltighetstid, CVC-kod samt för vissa kort en 3D-secure-kod. Inga uppgifter kortuppgifter lagras hos oss, de
sparas hos vår samarbetspartner Klarna. Kortbetalningar för företagskunder sker i samarbeta med Nets, som är en av de ledande leverantörerna av betaltjänster via Internet och är PCI-DSS-certifierade samt licensierad för 3D-secure för att hantera betaltransaktioner på med högsta säkerhetsnivå.

Direktbetalning
Om du har en internetbank hos Swedbank, Nordea, SEB eller Handelsbanken kan du välja direktbetalning genom Klarna Checkout. Du loggar in hos din
bank och pengarna dras direkt från ditt konto.

4.3 Våra kortbetalningar hanteras av Klarna payment services och de är licensierade för 3-D Secure (Verified by Visa och MasterCard SecureCode) och certifierade enligt PCI DSS. De följer bankernas krav på sekretess och säkerhetcertifieringar.

4.4. Hantverkarkoll har rätt att anvisa att Kunden ska erlägga betalning till annat bolag än Hantverkarkoll. Hantverkarkoll har även rätt att pantsätta eller överlåta en fordran enligt faktura.

4.5. Vid försenad betalning uttas från förfallodagen dröjsmålsränta med ett tillägg av vid var tid gällande referensränta plus åtta (8) procentenheter. Vid försenad betalning riskerar Kunden att bli skyldig att betala avgifter för påminnelser och inkasso enligt lag. Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har Hantverkarkoll rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid avstängning eller upphörande av Tjänsten befrias inte Kunden från sitt betalningsansvar för redan upplupna skulder.

5. Leverans & förseningar

5.1 Normal leveranstid är inom 24 timmar efter genomförd beställning. Detta gäller under förutsättning att beställningen är komplett där all nödvändig information som vi behöver tydlig framgår. Vid eventuella avvikelser kontaktar vi er.

5.2 Leverans sker alltid till angiven mailadress som uppgavs vid beställningen. Avsändaren är alltid info@hantverkarkoll.se.

5.3 Om du vill ändra på leveransadressen (mailadress) måste du kontakta oss och uppge ditt ordernummer samt den mailadress som du uppgav vid beställningen.

5.4 Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta er. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera er beställning så snabbt som möjligt. Som kund har ni rätt att häva köpet vid omfattande leveransförsening.

5.5. I de fall du som kund vill häva köpet med anledning av leveransförsening annulleras köpet via Klarna. I första hand genom återinsättning på kontokort/ bankkonto eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom några bankdagar.

6. Användning av Tjänsten och Informationen

6.1. Kunden får endast använda Tjänsten och Informationen för eget bruk. Rätten att använda Tjänsten och Informationen får ej överlåtas eller upplåtas till tredje man. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten och/eller Informationen eller del därav.

6.2. Kunden ansvarar för att använda Tjänsten och Informationen på ett sätt som inte strider mot lag eller god sed. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten eller Informationen på sådant sätt att Hantverkarkoll eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i Tjänsten som gör intrång i Hantverkarkoll:s eller tredje mans rättigheter, eller som på annat sätt strider mot lag.

6.3 Hantverkarkoll erbjuder inga tjänster via abonnemang eller prenumeration.

7. Tillgänglighet, support och underhåll

7.1. Vår målsättning är att svara inom 48 timmar. Du kan antingen kontakta oss via telefon 08-27 12 12 eller e-mail info@hantverkarkoll.se. Vi svarar på mail vanligtvis inom ett dygn men senast inom 48 timmar under helgfria vardagar.

7.2 Hantverkarkoll:s målsättning är att tillhandahålla Tjänsten med minimala störningar. Hantverkarkoll och dess licensgivare påtar sig dock inte något ansvar för störningar, fördröjningar eller andra tekniska dröjsmål i Tjänsten. Hantverkarkoll har utan ersättningsskyldighet rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. Hanverkarkoll ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Hantverkarkoll åtar sig att om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.

7.3. Support tillhandahålls av Hantverkarkoll i skälig utsträckning på helgfria vardagar under ordinarie kontorstid som anges på Webbplatsen. Vi svarar på alla mail inom 48 timmar.

8. Ansvar och ansvarsbegränsning

8.1. Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Hantverkarkoll förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Hantverkarkoll ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan Information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten. Hantverkarkoll ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

8.2. För det fall Kunden, inom ramen för Avtalet, tillhandahåller Hantverkarkoll uppgifter eller information, ansvarar Kunden för att dessa (i) är fria från virus eller annan skadlig programvara samt (ii) inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.

8.3. För de fall Tjänsten innefattar information som sammanställts från externa källor, t.ex. offentliga källor, och förädling av sådan information, svarar inte Hantverkarkoll för informationens riktighet, fullständighet och tillförlitlighet.

9. Avtalstid och upphörande

9.1. För det fall avtalstid gäller för viss Tjänst framgår avtalstid och uppsägningstid på Webbplatsen i samband med köpet eller i Särskilda villkor.

9.2. Hantverkarkoll har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden använder Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet.

9.3. Hantverkarkoll äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla Tjänsten och Informationen samt rätt att säga upp Avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för Tjänsten och Informationen.

9.4. Uppsägning av Avtalet sker genom meddelande till Hantverkarkoll. Lämpligast sker detta via Mina Sidor eller mail till info@hantverkarkoll.se. Från och med Avtalets upphörande har Kunden inte längre rätt att använda Tjänsten.

10. Särskilt om specifik lagstiftning

10.1. Om Informationen i Tjänsten utgör kreditupplysningsinformation är kreditupplysningslagen (f.n. 1973:1173) tillämplig samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Kreditupplysningsverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet under tillsyn av Datainspektionen. Bestämmelserna i kreditupplysningslagen kompletterar dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. För det fall viss fråga avseende personuppgiftsbehandling inte är reglerad i kreditupplysningslagen så gäller ändå dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

10.2. Kreditupplysning innebär uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

10.3. Om Kunden anser att en uppgift i en kreditupplysning är oriktig eller missvisande bör Kunden anmäla detta till Hantverkarkoll Sverige AB, c/o KIVRA: 559202-2734 106 31 Stockholm eller till e-post: info@hantverkarkoll.se

10.4. Hantverkarkoll innehar för Webbplatsen utgivningsbevis för databaser som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen är inte tillämpliga på Tjänsterna i den mån det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

11. Behandling av personuppgifter

11.1. I samband med er registrering och beställning godkänner ni att vi lagrar och använder era uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot er. Hantverkarkoll behandlar era personuppgifter i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR). Ni har alltid rätt att se era personuppgifter som finns registrerade hos oss. Ni har även rätt att på begäran få uppgifterna raderade eller rättade om de är felaktiga eller ofullständiga, kontakta oss på: info@hantverkarkoll.se. Betalnings- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet.

11.2 Mer information om Hantverkarkoll:s behandling av personuppgifter finns på Webbplatsen under ”Dataskyddspolicy”

12. Ändringar av pris och villkor

12.1. Priserna som anges är alltid inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig Hantverkarkoll rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

13. Verkningar vid Avtalets upphörande

13.1. Vid Avtalets upphörande upphör Kundens rätt att nyttja Tjänsterna.

13.2. Om Kunden säger upp Avtalet med anledning av ändring i dessa villkor eller priser till vilka Tjänsterna tillhandahålls, krediterar Hantverkarkoll Kunden.

14. Befriande omständighet

14.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts eller dennes leverantörers kontroll.

14.2. I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska Hantverkarkoll snarast underrätta Kunden om den händelsen och den förväntade längden under vilken Hantverkarkoll inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla Tjänsten.

15. Ångerrätt

15.1. Kunden har i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda Avtalet genom att till Hantverkarkoll sända ett meddelande inom fjorton (14) dagar från beställning av Tjänsterna. Meddelandet skickas lämpligast till Hantverkarkoll:s kundservice (se punkt 18). Ångerrätten bortfaller om Kunden inom denna period har börjat nyttja Tjänsterna. Vid leverans på Mina Sidor bortfaller ångerrätten då Tjänsten laddas ner.

15.2 Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då företaget mottagit meddelandet.

15.3 Om du som kund vill ångra ditt köp ska du använda ångerblanketten som går att ladda ner på konsumentverkets hemsida och skicka den till oss. Du kan även ladda ner blanketten genom att klicka här.

15.4. Ångerrätt enligt punk 15.1 gäller endast för Kunder som är konsumenter.

15.5 Efter att vi mottagit ångerblanketten kommer köpet att annulleras via Klarna. Beroende på val av betalningsmetod kommer återbetalningen att hanteras av Klarna AB (publ). I första hand genom återinsättning på kontokort/ bankkonto som användes vid beställningen eller till ett av dig angivet bankkonto. Om du valt delbetalning eller kontokredit kommer beloppet att dras av och redovisas i din kontosammanställning. Återbetalningen sker inom några bankdagar. Du som konsument har rätt att återfå hela summan av köpet vid ångerätt inom 14 dagar från den dag Hantverkarkoll mottagit meddelandet. Hantverkarkoll tar inte ut någon returavgift eller annan kostnad i samband med ångerrätt.

16. Reklamation

16.1. Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

16.2 Om du vill reklamera ett köp ber vi dig inom skälig tid kontakta vår kundtjänst på info@hantverkarkoll.se. Beskriv så utförligt som möjligt vad du avser att reklamera. Du som konsument har 3 års reklamationsrätt. Reklamationen ska rapporteras senast 2 månader efter du mottagit leveransen. Vid godkänd reklamation står alltid Hantverkarkoll kostnader som uppkommit i samband med reklamationen.

16.3 Vid godkänd reklamation kommer vi att återbetala ditt köp samt eventuella kostnader som uppkommit i samband med reklamationen. Beroende på val av betalningsmetod kommer återbetalningen att hanteras av Klarna AB (publ). I första hand genom återinsättning på kontokort/ bankkonto som användes vid beställningen eller till ett av dig angivet bankkonto. Om du valt delbetalning eller kontokredit kommer beloppet att dras av och redovisas i din kontosammanställning. Om beloppet överstiger det du betalat in kommer vi att sätta in mellanskillnaden till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom några bankdagar efter godkänd reklamation.

17. Övriga bestämmelser

17.1. Kunden får inte helt eller delvis överlåta Avtalet utan Hantverkarkoll:s skriftliga godkännande. Hantverkarkoll har rätt att överlåta Avtalet till annan på oförändrade villkor.

17.2. Hantverkarkoll äger rätt att anlita underleverantör för tillhandahållande av Tjänsten eller delar därav.

18. Tvist och lagval

18.1. Svensk lag ska äga tillämpning på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

18.2 Du som kund kan vid klagomål även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser som framgår på nämndens sida. Hantverkarkoll följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och kommer att göra en rättelse utifrån det som framgår i nämndens beslut/rekommendation.

Nedan följer kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm

www.arn.se

Du kan även kontakta nämnden via mail på arn@arn.se

18.3 Du som konsument har även möjlighet att kontakta Konsument Europa – en fristående enhet inom Konsumentverket – som har utsetts till kontaktpunkt för tvistlösning online (ODR).

Länk till europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR); http://ec.europa.eu/odr

19. Kontakt

Hantverkarkoll Sverige AB
Organisationsnummer: 559202-2734
webbplats: www.hantverarkoll.se
E-post: info@hantverkarkoll.se
Telefon: 08-27 12 12
Postadress:    
c/o KIVRA: 559202-2734
106 31 Stockholm
Stockholms län

Användarvillkor för Mina Sidor

1. Allmänt

Dessa villkor reglerar Mina Sidor på webbplatsen www.hantverkarkoll.se (”Webbplatsen”) som tillhandahålls av Hantverkarkoll Sverige AB (”Hantverkarkoll”), 559202-2734 till dig (”du”) som innehavare av Mina Sidor. För företag avser begreppet ”du” såväl företaget som dess representanter.

Vid köp av information och tjänster via Webbplatsen gäller, förutom dessa användarvillkor, specifika försäljningsvillkor. Vid var tid gällande försäljningsvillkor finns på Webbplatsen och du kommer att få ta del av dem när köptransaktioner genomförs.

Villkoren avser även tjänster som Hantverkarkoll tillhandahåller som skickas via e-mail eller post där ingen fysisk nedladdning genomförs via Webbplatsen.

2. Mina Sidor

För att få tillgång till Mina sidor måste du vara en fysisk person över 18 år. Tillgång till Mina Sidor är personlig och kostnadsfri. Du erhåller automatiskt tillgång till Mina Sidor när du gör ditt första köp, godkänt dessa villkor samt registrerats i våra system. Som bekräftelse på registreringen skickar Hantverkarkoll en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett vid registrering. Inloggning sker via de inloggningsalternativ som presenteras på Webbplatsen.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte överlåts, upplåts eller på annat sätt sprids till annan. Du ska omedelbart anmäla till Hantverkarkoll om inloggningsuppgifter missbrukas, kommit obehörig till del, riskerar att spridas eller förlorats.

Hantverkarkoll förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande och utan att någon ersättningsskyldighet uppstår, stänga av din tillgång till Mina Sidor om Hantverkarkoll anser att Mina Sidor och/eller de tjänster och information som kan köpas via Mina Sidor missbrukas eller om otillbörligt beteende eller olämplig användning av Mina Sidor förekommer. Med missbruk avses bl.a. brott mot dessa villkor eller försäljningsvillkoren, olovlig överlåtelse, bedrägeri eller försök till bedrägeri.

Du kan närsomhelst säga upp detta Avtal genom att kontakta Hantverkarkoll, se kontaktuppgifter nedan. Observera att tillgång till Mina Sidor krävs för att använda flertalet av Hantverkarkoll:s tjänster, med undantag för tjänster som levereras postalt.

3. Avtalstid

Ditt avtal om Mina Sidor gäller tillsvidare. Om du varit inaktiv genom att inte loggat in eller om ditt senaste köp ägde rum för mer än 12 månader sedan kan vi komma att avsluta dina Mina Sidor.

4. Behandling av personuppgifter

Information om Hantverkarkoll:s behandling av dina personuppgifter finns på Webbplatsen. Du kommer att få ta del av dem och bekräfta ditt mottagande av denna information vid första köpet.

5. Anpassning av förmåner och erbjudanden

Hantverkarkoll har rätt att ge olika innehavare av Mina Sidor olika erbjudande och förmåner. Hantverkarkoll är följaktligen inte skyldig att ge samma förmåner till alla innehavare av Mina Sidor. Olika förmåner kan exempelvis ges beroende på köpmönster eller köpvolym.

6. Ändring av villkor

Hantverkarkoll förbehåller sig rätten att vidta ändringar av dessa villkor. Ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Hantverkarkoll informerat om ändringarna på Webbplatsen. Vid publicering av ändrade villkor kommer Hantverkarkoll att informera om ändringarna och när de träder i kraft. Om du inte kan acceptera ändring har du rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp din tillgång till Mina Sidor före den dag ändring ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses du ha godkänt ändringen.

7. Tvist och lagval

Svensk lag ska äga tillämpning på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Du som kund kan vid klagomål även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser som framgår på nämndens sida. Hantverkarkoll följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och kommer att göra en rättelse utifrån det som framgår i nämndens beslut/rekommendation.

Nedan följer kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm

Du kan även kontakta nämnden via mail på arn@arn.se

Du som konsument har även möjlighet att kontakta Konsument Europa – en fristående enhet inom Konsumentverket – som har utsetts till kontaktpunkt för tvistlösning online (ODR).

Länk till europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR); http://ec.europa.eu/odr

8. Kontakt

Hantverkarkoll Sverige AB
Organisationsnummer: 559202-2734
webbplats: www.hantverarkoll.se
E-postinfo@hantverkarkoll.se
Telefon: 08-27 12 12
Postadress:    
c/o KIVRA: 559202-2734
106 31 Stockholm
Stockholms län